Ansvarig arbetsledare

 

För så gott som alla byggåtgärder som kräver byggtillstånd förutsätts också att projektet har en ansvarig arbetsledare, eller ”ansvarig mästare”. Disne står till tjänst med arbetsledartjänster för byggprojekt, oavsett typ och omfattning. Din ansvariga arbetsledare ser till att byggarbetet sker enligt de uppgjorda planerna och följer upp att så sker.

Arbetsledaren svarar samtidigt för att arbetet utförs i enlighet med god byggpraxis och alla de gällande stadgar och bestämmelser. Dessutom ser arbetsledaren till att arbetet följer det som förutsätts av ett gott byggnadsarbete, och att de material som används är riktiga och godkända och att de har konstaterats vara goda byggmaterial.

Arbetsledaren bokar granskningar hos stadens eller kommunens byggnadstillsynsmyndigheter. Enligt myndighetskraven behöver ansvariga ”mästare” i allmänhet inte dagligen leda själva arbetet på småhusbyggen, utan helhetsansvaret ligger fortfarande på byggherren eller entreprenören. Bygget kräver alltså inte någon heltidsanställd ansvarig arbetsledare, och i praktiken avtalar vi med byggherren om hur ofta besöken ska ske.

 

Det lönar sig att välja ansvarig arbetsledare innan du sätter igång

Din ansvariga arbetsledare är en de viktigaste länkarna i din projektkedja. En bra ansvarig ”mästare” sparar lätt in tusentals euro t.ex. när du jämför olika husleverantörer. ”Mästaren” kan t.ex. ge goda råd vid val av huspaket. Din ansvariga arbetsledare kan tack vare sina kunskaper och erfarenheter berätta för dig t.ex. vad ett huspaket i verkligheten innehåller och vad du blir tvungen att skaffa separat. Därför lönar det sig att välja en ansvarig arbetsledare redan när du står inför att starta ditt byggprojekt. Under projektets gång kommer din ansvariga ”mästare” också att fungera som en viktig länk mellan dig som byggherre och byggarbetarna.

 

Din ansvariga arbetsledare:

 

  1. Anmäler byggstarten till byggnadstillsynsmyndigheterna.
  2. Övervakar att byggarbetet utförs i enlighet med beviljat tillstånd, och att arbetet följer de regler och bestämmelser som gäller för byggande.
  3. Påtalar eventuella fel och brister som sker under byggandet och ser till att de åtgärdas på ett adekvat sätt.
  4. Ser till att de byggnadssyner som fastställs i byggtillståndet, samt andra granskningar och åtgärder bokas och utförs i rätt tid och i rätt skede av projektet.
  5. Övervakar att de godkända ritningar och detaljritning som behövs finns till hands på byggplatsen, och att samtliga bygg- och övervakningsdokument samt eventuella andra dokument som krävs hålls à jour.

 

Vem får fungera som ansvarig arbetsledare?

Projektets ansvariga arbetsledare ska godkännas av kommunens byggnadsinspektör. Behörighetskraven varierar något från kommun till annan, och enligt hur krävande projekten är. I typiska fall förutsätter man emellertid en relevant examen och flera år av arbetserfarenhet. Med examen menar vi i detta fall ingenjörsexamen inom husteknik, byggmästarexamen eller högre examen inom byggbranschen.

Vårt låsvaruhus har de rätta lås- och nyckelreservdelarna till just din bil. 24/7.

Vårt låsvaruhus står till tjänst med allt som gäller bilnycklar och lås. Varje dag, oavsett tid och plats.

Ta kontakt, lämna feedback, be om offert…

8 + 8 =