Esteettömyyskartoitus korvaushakemuksen liitteeksi

Taloyhtiön esteettömyyshanke alkaa aina esteettömyyskartoituksella, jossa selvitetään kohteen esteettömyyden taso. Yleisimpiä taloyhtiöiden esteettömyyteen liittyviä haasteita ovat tasoerot pääsisäänkäyntien edessä sekä porrasaskelmat porrashuoneen puolella, ennen hissiä.

Esteettömyyskartoitus tarvitaan kun hankkeelle haetaan avustuksia. Esteettömyyskartoitus liitetään ARAn korjausavustushakemukseen. Esteettömyyskartoitus on kuvallinen raportti, jossa osoitetaan korjaustarpeet ja selvitetään tehtävät korjaustoimenpiteet. Kartoituksen voi tehdä taloyhtiön edustaja itse tai sen voi tilata esim. koulutetulta esteettömyyskartoittajalta. Esteettömyysprojektin yhteydessä tehty esteettömyyskartoitus kuuluu myös ARAn avustettavien kustannusten piiriin.

ARA:n avustuksen hakeminen edellyttää myös urakoitsijoiden kilpailuttamisen. Saadut tarjoukset liitetään ARA:n avustushakemukseen. Kilpailuttamisen kautta näytetään, että esteettömyysremontin hinnat ovat kohtuullisia.

Esteettömyyshankkeen luvanvaraisuus

Kuten muuhunkin rakentamiseen, myös esteettömyyshankeeseen saattaa joutua hakemaan erilaisia lupia. Sijoituslupa, eli lupa maan käyttöön haetaan kaupungilta. Sijoituslupaa tarvitaan, jos luiska sijoittuu kokonaan tai osittain kaupungin alueelle . Sijoituslupa haetaan myös rakennusluvan rinnalle . Turussa keskikaupungille sijoitettava luiska vaatii lähes aina rakennusluvan tai vähintään toimenpideluvan, myös silloin kun luiska sijaitsee kokonaan taloyhtiön tontilla. Luvanvaraisuudet ovat aina kuntakohtaisia ja ne täytyy varmistaa oman kunnan rakennusvalvonnasta.

Mihin taloyhtiöllä on mahdollista saada esteetömyysavustusta?

ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esimerkiksi ulko-ovien leventäminen , ovien automatisointi, valaistuksen parantaminen, kulkuluiskien rakentamien, kaiteiden asentaminen, porrashissi n asentaminen (myös hissilliseen taloon). Tänä vuonna kokeilussa ovat olleet myös hissin ovien uusinta.

Taloyhtiöllä on mahdollisuus saada ARAlta avustusta enintään 45% toteutuneista kustannuksista. ARAn hakemus tehdään sähköisen palvelun kautta, johon liitetään myös kaikki hankeeseen liittyvät asiakirjat ja selvitykset. Korjaustoimenpiteitä ei ole suositeltavaa aloittaa ennen varsinaista avustuspäätöstä. Mikäli taloyhtiössä joudutaan työt aloittamaan ennen avustuspäätöksen saamista, haetaan ARAlta ennalta-aloituspäätös, jolloin taloyhtiö aloittaa esteettömyysremontin ns. omalla vastuullaan, eli mikäli ARA jostain syystä hylkää avustushakemuksen, taloyhtiö maksaa itse kaikki siitä aiheutuneet kustannukset.

ARAn hakemuksen tarvittavia liitteitä ovat mm:

1. Yhtiökokouksen tms pöytäkirja, josta käy ilmi päätös hankkeeseen ryhtymisestä
2. Hankkeen rahoitussuunnitelma
3. Toimenpidelupa tai rakennuslupa
4. Hanketta koskevat suunnitelmat/rakennuksen piirrustukset
5. Esteettömyyskartoitus tai muu kuvallinen selvitys
6. Selvitys hankkeen kustannuksista
7. Kopiot rakentamista koskevista tarjouksista/sopimuksista
8. Kaupparekisteriote
9. Isännöitsijäntodistus
10. Tietoja kiinteistöstä

Miksi taloyhtiön kannattaa palkata ulkopuolinen asiantuntija?

Isännöitsijällä tai hallituksen jäsenillä on harvoin aikaa paneutua esteettömyyshankkeeseen riittävästi. Palkaamalla ulkopuolinen asinatuntija, varmistetaan vaatimusten ja turvallisuuden täyttyminen esteettömyymuutoksia tehdessä. Vanhassa kohteessa ei aina päästä täysin suositusten mukaiseen lopputulokseen, mutta ratkaisun on silti oltava turvallinen ja toimiva. Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että toteutus on tehty oikein. Kun hakemuksessa/kartoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot kerralla, päätösprosessikin sujuu yleensä joustavasti eikä aikaa kulu täydennyksiin. Monesti hanke lähtee liikkeelle tarpeesta , eikä haluta haaskata aikaa turhaan odotteluun.

Esteettömyyshankkeen lopputarkastus

Ennen maksatusta kaupungin korjausneuvoja käy paikan päällä tarkastamassa kohteen ja hyväksymässä tehdyt muutokset. Jos muutos ei täytä esteettömyysvaatimuksia, taloyhtiötä voidaan edellyttää tekemään korjauksia, ennen kuin avustusta voidaan maksaa . Maksatuksen yhteydessä toimitetaan ARAlle mm. kuvat korjatusta tilanteesta sekä kuitit maksetuista laskuista.