Jordvärmepumpen är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ

 

Jordvärmepumpen är ett värmesystem med låga brukskostnader och hög miljövänlighet. Systemet utnyttjar solenergi för uppvärmningen och producerar en trygg och förmånlig värme. Fördelen med jordvärme är framför allt systemets användarvänlighet. En jordvärmepump behöver varken mycket underhåll eller kontrollåtgärder. Jordvärmen passar bra i egnahemshus, men lika bra också för radhus och höghus, och den passar i både nybyggen och saneringsobjekt. Även större byggnader, t.ex. industrihallar, skolor och vårdhem kan värmas upp med jordvärme.

 

Hur fungerar jordvärmepumpen?

Jordvärmepumpens funktionsprincip är bekant från kylskåpet. Värmeenergin samlas upp ur marken med hjälp av ett rörsystem som alternativt grävs ner horisontellt eller borras in i berg. Rören kan även dras i vattendrag nära huset.

Jordvärmepumpen tar till vara den solvärme som finns lagrad i jordmånen, i berget eller i vatten. I de djupast liggande delarna av en värmebrunn kan man dra nytta av den fissionsenergi som strålar upp från jordklotets centrala delar, samt från varma grundvattenströmmar. Jordvärmepumpens kompressor behöver elektricitet för att fungera.

Den värme som jordvärmesystemet producerar består till cirka 2/3 av förnyelsebar energi från jordmånen, medan cirka 1/3 produceras med elektricitet.  En frysbeständig vätska cirkulerar i uppsamlingsrören, och värms upp några grader under sitt kretslopp. Den värme som tagits tillvara i uppsamlingsrören förångar kylvätskan som cirkulerar i värmepumpen. En kompressor höjer den förångade kylvätskans tryck vilket även höjer temperaturen. Därefter kondenseras kylmedlet i värmepumpens kondensor och återgår i vätskeform. I samband med detta frigörs värme till distributionsnätet och till det varma bruksvattnet.

 

Vad kostar jordvärmen?

Kostnaderna utgörs av en jordvärmepump, borrning av en värmebrunn, montering och installation, samt av uppkoppling till värmedistributionssystemet och eventuell rivning av gamla värmesystem. Jordvärmen är i allmänhet billigare om den installeras i nybyggen under byggskedet än vid montering i renoveringsobjekt. Jordvärmesystemet återbetalar sig vanligtvis på cirka 7–10 år.

 

Jordvärmen kräver tillstånd

Beroende på vilken stad eller kommun objektet ligger i kräver jordvärmesystemen alternativt åtgärds- eller byggtillstånd. Utsikterna att beviljas tillstånd påverkas bland annat i tätorter av eventuella underjordiska byggnadsverk inom området, samt av grundvattentäkter och skyddsavstånd till byggnader, tomtgränser och andra brunnar. Om din plan är att anlägga uppsamlingssystemet i ett vattendrag kräver det även tillstånd av vattenägaren.

Innan du fattar beslut om anskaffningen är det skäl att vara i kontakt med det nätbolag som svarar för eltillförseln till huset, och tillsammans med dem utreda om jordvärmeinstallationen t.ex. förutsätter större huvudsäkringar eller en så kallad mjukbrytare som begränsar den maximala strömstyrkan i startskedet, eller en likströmsstyrd (inverter) värmepumpsmodell. Särskilt på glesbygden kan kompressorn i värmepumpen orsaka bland annat att belysningen flimrar i ditt eller i grannens hus.

Vårt låsvaruhus har de rätta lås- och nyckelreservdelarna till just din bil. 24/7.

Vårt låsvaruhus står till tjänst med allt som gäller bilnycklar och lås. Varje dag, oavsett tid och plats.

Ta kontakt, lämna feedback, be om offert…

13 + 11 =