Luft-vattenvärmepumpen tar värme ur utomhusluften

 

Luft-vattenvärmepumpar (dvs. utelufts-vattenvärmepumpar) tar sin värme ur utomhusluften och överför den till ett vattenbaserat cirkulationsvärmesystem. Kylmedlet överför värmeenergin från utomhusenheten till rumsenheten, varifrån värmeenergin i sin tur överförs till det vatten som cirkulerar i husets värmeledning. Samma anläggning kan förutom inomhusluften värma upp också ditt bruksvatten till cirka +50° C, och då sker restuppvärmningen med t.ex. elektriska motstånd. Luft-vattenvärmepumpen klarar i allmänhet hela husets uppvärmningsbehov, men för de kallaste perioderna av året behöver den hjälp av ett reservsystem.

Luft-vattenvärmepumpen fungerar enlig samma princip som andra värmepumpar. Den innehåller två värmeväxlare: förångaren och kondensorn. Luft-vattenvärmepumpen är planerad för uppvärmning av objekt försedda med vattenburna värmesystem. Det betyder att man i saneringsobjekt slipper riva de gamla värmesystemen. De kan i stället lämnas kvar och fungerar därefter som reservsystem för den tilläggsvärme som behövs under de värsta köldperioderna.

Tack vare ett gott effektförhållande är luft-vattenvärmepumpen en energieffektiv lösning. Jämfört med el- eller oljevärme sparar luft-vattenvärmepumpen till och med 50 % i värmekostnader när den används alternativt i kombination med el- eller oljevärmning eller i stället för dessa. Besparingen förutsätter rätt dimensionering, lämpligt geografiskt läge och ett värmedistributionssystem som lämpar sig för ett sådant system. En för liten pump behöver under hård köld mycket stöd av ett reservsystem, vilket innebär att effektförhållandet, och därmed inbesparingen avtar. Därför är det viktigt att dimensionera pumpen rätt. En luft-vattenvärmepump återbetalar sig på i genomsnitt cirka 5–7 år.

 

När tappar luft-vattenvärmepumpen sin effekt?

När yttertemperaturen kryper ner under -20° C-strecket avtar luft-vattenvärmepumpens uppvärmningsförmåga och effektförhållande. Då behöver du delvis stöd av alternativa värmekällor, som t.ex. el eller olja.

Luft-vattenvärmepumpar som används i kombination med olje- eller elvärme behöver en värmepump som monteras på ytterväggen, samt dessutom en skivvärmeväxlare och en kontrollenhet. Utomhusenhetens effekt väljs på basen av den önskade värmeeffekten. Det utmärkt att parallellmontera flera utomhusenheter för uppvärmning i större fastigheter. Parallellkopplingen ger en högre uppvärmningseffekt.

 

Luft-vattenvärmepumpen passar i både nya och gamla hus

Luft-vattenvärmepumpens fördel, förutom ett lägre pris jämfört med en jordvärmepump är att den kan monteras även där det inte vore möjligt att utnyttja jordvärme på grund av markbeskaffenheten.  Luft-vattenvärmepumpar kan också installeras som enda värmekällor i nybyggnadsobjekt.

I nya byggnader använder man då anläggningens egna elektriska motstånd som reservvärmesystem när kylan biter som värst. Luft-vattenvärmepumpen är också en bra lösning när tomten är liten, eller bergen ligger djupt, eller när det annars visar sig omöjligt att bygga det horisontala rörsystem som jordvärmesystemen kräver. På platser där berggrunden ligger djupt stiger också kostnaderna för jordvärme markant.

Luft-vattenvärmepumpar kan även lätt monteras i färdiga och existerande byggnader, alternativt som ersättning för ett gammalt och kanske uttjänt värmesystem, eller parallellt med detta. Luft-vattenvärmepumpar kan dessutom kopplas i så kallat hybridläge, t.ex. exempel som stöd för existerande oljevärme. Huset värms i så fall upp med olja när det är som kallast, och oljan kompletterar vid behov luft-vattenvärmesystemet.

Vårt låsvaruhus har de rätta lås- och nyckelreservdelarna till just din bil. 24/7.

Vårt låsvaruhus står till tjänst med allt som gäller bilnycklar och lås. Varje dag, oavsett tid och plats.

Ta kontakt, lämna feedback, be om offert…